HlavnŠ strŠnka    VyhĺadŠvanie       Homepage    RegistrŠcia   PrihlŠsenie
Rubriky
TutoriŠly
Recenzie
RŰzne
VyhĺadŠvanie
Odkazy
»lenovia
Download
F”RUM
IRC kanŠl
IRC web klient
GAL…RIA
TutoriŠly na XSI
RSS
RegistrŠcia
Diskusnť boardy
 • The lambda
 • Mapping
 • Modeling
 • Coding
 • Half-Life

 • Najnovöie ŤlŠnky
  Automatick√° textov√° spr√°va
  Vocko TutoriŠl
  07.06.2009 : 11:02:12
  V tomto tutori√°le si sprav√≠me automatick√ļ textov√ļ spr√°vu, ktor√° sa prehraje vŇĺdy s nejak√Ĺm zvukom.
  Kompilovanie SDK aj na VC++ .Net 2003
  Vocko TutoriŠl
  10.05.2009 : 10:46:16
  Kto by si chcel pod¬ĺa tutori√°lov tu na lambde nie√®o prida¬Ě do k√≥du, stretne sa s probl√©mom, neskompiluje to.
  Env_mirror alebo zrkadlenie modelov
  Vocko TutoriŠl
  24.04.2009 : 18:49:30
  Tutori√°l na zrkadlenie tu uŇĺ je, ale √®o ak chceme odr√°Ňĺa¬Ě i modely? Na tom n√°m posl√ļŇĺi entita env_mirror, ktor√° sa nach√°dza iba v Spirite 1.4 alebo novŇ°ej verzii.
  HL2 : Obloukov√Ĺ pr√Ļchod
  R4z0r TutoriŠl
  01.05.2008 : 05:48:46
  Dnes si uk√°Ňĺeme zp√Ļsob, jak vytvo√łit elegantn√≠ obloukov√Ĺ pr√Ļchod, bez nutnosti pouŇĺ√≠vat √łez√°n√≠ geometrie brushem...
  Pridanie zoomu do mp5
  NICKSss TutoriŠl
  03.03.2008 : 18:55:16

  No,dnes si povieme ako prida¬Ě zoom na mp5-ku namiesto gran√°tu.
  Pridanie mp3 do spiritu
  NICKSss TutoriŠl
  02.03.2008 : 20:55:09

  Návod na pridanie mp3 do Half-Life 1 alebo Spirt 1.2,otestované na verzii 1.2.

  Asi uŇĺ mate zbrane add-ons vo Spirite 1.2 a nechcete prejst na ver.1.4 lebo vŇ°etko stratite

  pre Mp3... Na internete som naŇ°iel n√°vody pre HL1 a po anglicky ktor√© po skompilovani

  fungovali asi takto : Aplik√°cia HL.EXE Neodpoved√°...
  *locus
  Deli TutoriŠl
  22.02.2008 : 20:13:47
  Pre niektor√Ĺch mapperov nezn√°my pojem, ale pre niektor√Ĺch ve¬ĺmi √ļ√®inn√° pom√īcka.
  V√Įaka tomuto pr√≠spevku sa v√°m posnaŇĺ√≠m pribl√≠Ňĺi¬Ě tajomstv√° jednej z najv√§√®Ň°√≠ch zbran√≠ spiritu.
  Spirit of Half-Life - Predstavenie
  Wizz TutoriŠl
  27.10.2007 : 08:52:04
  Predt√Ĺm neŇĺ sa pust√≠te do √®√≠tania, chcel by som V√°s upozorni¬Ě Ňĺe √®l√°nok uŇĺ nemus√≠ by¬Ě 100% aktualny. √ąl√°nok som totiŇĺ nap√≠sal eŇ°te za svojich mlad√Ĺch √®ias - 13. j√ļna 2004, √®o je viac ako tri roky. Zverejni¬Ě som sa ho rozhodol po n√°tlaku a v√ĹhraŇĺkach ostatn√Ĺch redaktorov
  Festival vedy a techniky
  Jackar
  [28.09.2007 : 18:20:01] 399 Novinka
  »ŪtanŪ : 4696
  M√°me tu jednu netradi√®n√ļ novinku a sice tla√®ov√ļ spr√°vu od jedn√©ho n√°Ň°ho partnera ktor√Ĺ n√°s pom√°ha propagovat vŇ°ade po slovenskom internete ;)


  Od za√®iatku septembra sa m√īŇĺu mlad√≠ ¬ĺudia prihlasova¬Ě do s√ļ¬ĚaŇĺe vedecko-technick√Ĺch projektov a v√Ĺskumn√Ĺch pr√°c pod n√°zvom Festival vedy a techniky so svojimi pr√°cami. Kon√° sa pravidelne po√®as Eur√≥pskeho t√ĹŇĺd√≤a vedy na Slovensku. Cie¬ĺom podujatia je vyzdvihn√ļ¬Ě vzdelanie mlad√Ĺch ¬ĺud√≠ v oblasti vedy ako cestu k vedomostiam, diskutova¬Ě o vedeck√Ĺch problematik√°ch, h¬ĺada¬Ě spojitos¬Ě medzi mlad√Ĺmi ¬ĺu√Įmi a vedou, budova¬Ě ob√®iansku spolo√®nos¬Ě a medzin√°rodn√ļ spolupr√°cu.


  Z√°ujemcovia m√īŇĺu prihl√°si¬Ě svoje projekty v nasleduj√ļcich kateg√≥ri√°ch:

  Bioch√©mia, Bunkov√° a molekul√°rna biol√≥gia, Environment√°lny manaŇĺment,
  Environment√°lne anal√Ĺzy, Energie a preprava, Fyzika a astron√≥mia, Ch√©mia,
  Lekárstvo a zdravie, Matematické vedy, Mikrobiológia, Poèítaèové vedy,
  Spoloèenské vedy, Technika: elektrická a mechanická technika,
  Technika: technológie a biotechnológie, Vedy o rastlinách, Vedy o zemi,
  Vedy o zvierat√°ch.

  S√ļ¬ĚaŇĺ je ur√®en√° mlad√Ĺm ¬ĺu√Įom vo veku do 20 rokov, √ļ√®astn√≠ci nesm√ļ ma¬Ě v √®ase konania s√ļ¬ĚaŇĺe √ļspeŇ°ne zloŇĺen√ļ maturitn√ļ sk√ļŇ°ku. Prihlasova¬Ě sa m√īŇĺu na adrese www.tyzdenvedy.sk do 14. okt√≥bra 2007. Po tomto d√°tume porota vyberie 80 projektov, ktor√Ĺch autori dostan√ļ moŇĺnos¬Ě prezentova¬Ě svoje pr√°ce na Festivale vedy a techniky a s√ļ¬ĚaŇĺi¬Ě o prest√≠Ňĺne ceny. √ö√®as¬Ě na Intel ISEF 2008 v Atlante v USA, √ļ√®as¬Ě na Expo Science Europe - ESE 2008 v BudapeŇ°ti, ktor√© sa uskuto√®√≤uje pod z√°Ň°titou medzin√°rodnej asoci√°cie MILSET so s√≠dlom v Par√≠Ňĺi, ceny od americk√Ĺch vedeck√Ĺch spolo√®nost√≠ udelen√© prostredn√≠ctvom Science Servis USA, medzi ktor√Ĺmi je napr√≠klad Ň°ek na 200 dol√°rov √®i diplom vedecko-technickej spolo√®nosti v YALE a mnoho √ĮalŇ°√≠ch vecn√Ĺch cien.

  Festival vedy a techniky 2007 sa uskuto√®n√≠ v d√≤och 15.11. ‚Äď 17.11.2007, v priestoroch pr√≠rodovedeckej fakulty Univerzity Komensk√©ho v Bratislave. Okrem prezent√°ci√≠ v√≠¬Ěazn√Ĺch projektov tu bude pre mlad√Ĺch ¬ĺud√≠ pripraven√Ĺ aj bohat√Ĺ program pln√Ĺ predn√°Ň°ok, prezent√°ci√≠ a exkurzi√≠. Festivalu sa z√ļ√®astnia aj mlad√≠ ¬ĺudia z √ąiech, Belgicka, ҆panielska, Po¬ĺska a Ma√Įarska. Mlad√≠ ¬ĺudia bud√ļ ma¬Ě jedine√®n√ļ Ň°ancu n√°js¬Ě si nov√Ĺch kamar√°tov s rovnak√Ĺmi z√°ujmami, nadviaza¬Ě nov√© kontakty a spolupr√°cu a dozvedie¬Ě sa mnoho nov√Ĺch inform√°ci√≠.

  MoŇĺnos¬Ě z√ļ√®astni¬Ě sa na podujatiach ako je Festival vedy a techniky je silnou motiv√°ciou a pr√≠leŇĺitos¬Ěou pre mlad√Ĺch autorov projektov otvori¬Ě sa nov√Ĺm inŇ°pir√°ci√°m, priate¬ĺstv√°m a tvorivosti. Pom√°hame im naplni¬Ě ich predstavy zo vŇ°etk√Ĺch s√≠l, pretoŇĺe ver√≠me, Ňĺe podporova¬Ě rozvoj vzdel√°vania a z√°ujem o vedu sa oplat√≠. Poznanie je jedinou z√°rukou dlhodob√©ho rozvoja krajiny a jej prosperity.

  Viac informácií o projekte Festival vedy a techniky nájdete na www.tyzdenvedy.sk .

  KOMENTŃRE KU »LŃNKU
  PoŤet komentŠrov ku ŤlŠnku : 5

  1. Choosen
  [28.09.2007-19:33] 2845
  zní to lákavì

  2. J.D.SKAlpel Redaktor
  [03.10.2007-11:01] 2846
  Mno :D Mam takovy pocit, ze to sem moc nezapada ne? Co ma Lambda spolecneho s Biochemii? nebo s Mikrobiologii?
  :D Jo jedine pitvani Headcrab√Ļ , pestovani Xen-tree, Rozmnozovani Bigmomma, pecovani o Babycraby , Vymysleni novych kosmetickych pripravku na Xen_Hair

  Uz vidim tu reklamu:

  Xen_hair BOOSTER 500
  Sviti vasim vlasum cervena? Vypadavaji, lamou se, ztraci objem a lesk??
  <img src='redakcia/img/xen_hair_red.JPG' style='border: 2 solid #B7B78B'>

  Tak to je na case pprejit na zelenou. Novy
  Xen_hair BOOSTER 500
  Zvetseni objemu o 500 %, nadherny lesk , uzasna pevnost.
  <img src='redakcia/img/xen_hair_green.JPG' style='border: 2 solid #B7B78B'>

  Poridite jej za pouhych 1990 Xenonu.

  Vyrabi: XenoBio Cosmetics.

  3. J.D.SKAlpel Redaktor
  [03.10.2007-11:03] 2847
  Aha, tak obrazky tam pridavat nejdou

  4. J.D.SKAlpel Redaktor
  [03.10.2007-11:04] 2848
  A nebo dou, ale mam to spatne zadane

  5. J.D.SKAlpel Redaktor
  [03.10.2007-11:48] 2849
  A nebo dou, ale mam to spatne zadane

  Pre pridŠvanie komentŠrov musŪte byĚ prihlŠsenż
  Pokiaĺ eöte nieste zaregistrovanż, mŰěete tak urobiĚ TU

  VyhĺadŠvanie

  RozöŪrenť vyhĺadŠvanie

  AREA 42
  HlŠöka
  Aj moj komp uz ma alergii na slovo Acer, vzdy kdyz to nekdo napise , tak mi pohasne obraz, DVD Rom se vysune tak rychlo ze tocici se DVD leta po pokoji jak urvana cirkularka a naskoci hlaska neco o prehrati systemu...

  J.D.Skalpel @ ICQ with Jackar

  Staröie hlŠöky >> KomentŠre >>

  Anketa
  Bavi vas aj moding inych hernych zanrov ako FPS ?

  1.Ano, strategie [29%]

  2.Ano, RPG [22%]

  3.Ano, sportove hry [27%]

  4.Nie, ine ako FPS neriesim [23%]

  Spolu hlasovalo : 4040
  Staröie ankety >>

  NajŤŪtanejöie
  1.Atomov√° bomba ako v crossfire (30574x)
  2.HL2: První kroky (29875x)
  3.Counter-Strike entity (22072x)
  4.Half-Life: Padlé Mìsto demo - Recenze (20110x)
  5.Pozadie pomocou text√ļry sky (18270x)
  On-Line
  Tieto strŠnky si prŠve ŤŪta 1 Ťlovek.
  Sponzor webu
  Spriatelenť weby
  Ikona na n√°Ň° web
  Preklady hier, mapy do Half-life a CS, chat a mnoho √ĮalŇ°ieho
  Filmov√Ĺ svet pod lupou
  ceskemody.cz
  HL Zone
  VŇ°e o HL2
  Scifi-guide.net
  Mappersky portal zaoberajuci sa hramy ako CoD1, MoH:AA ci SourceSDK HL2 ale aj mnohymi dalsimi ...
  Nosferatu - novy Slovensky mod o upiroch
  Terrorist attack mod do HL
  PSP novinky, forum, download
  AirSoft Team AlfaCommandos Bratislava
  ICQ - Lamerz bar
  V zŠujme ochrany duöevnťho zdravia redaktorov tu uě viac ICQ panel nenŠjdete :P

  Vżsledky vaöeho snaěenia sa mŰěete nŠjsĚ na lamz.thelambda.sk ...

  Vöetky texty publikovanť na tżchto strŠnkach sķ majetkom thelambda.sk alebo ich autorov.
  (C) 2003-2006 thelambda.sk VSETKY PRAVA VYHRADENE
  www.TheLambda.SK Enter RS
  StrŠnka bola naŤŪtanŠ za 0.59 sekķnd.